Uitvaart regelen

WE BEGELEIDEN U BIJ ELKE STAP

Complete dienstverlening

In overleg met de nabestaanden wordt het hele verloop van de uitvaart in detail vastgelegd. Daarbij maken wij ook een prijsopgave op, zodat de familie een duidelijk beeld krijgt van de totale kostprijs.

Wij garanderen een complete dienstverlening: vervoer, lijkwagens, uitvaartdienst, teraardebestelling, grafkelder, crematie, rouwdrukwerk, aankondigingen in dagbladen, koffietafel, administratieve regelingen (arts ziekenhuis, stadsdiensten,…) en meer.

Veelgestelde vragen

Een overlijden moet officieel vastgesteld worden door een arts. Als de persoon overlijdt in het ziekenhuis of op weg daar naartoe, dan zorgt het ziekenhuis voor het overlijdensattest. 

Overlijdt de persoon thuis of ergens anders, dan wordt een arts geconsulteerd om de dood vast te stellen. Eenmaal dit is gebeurd, kunt u ons 24/24u bereiken om de overledene over te brengen naar ons funerarium om daar op te baren. U, familie en vrienden kunt de dierbare komen groeten elke dag op afspraak . Een rouwregister wordt voorzien waarin familie en vrienden hun deelneming kunnen betuigen. Dit wordt aan u afgegeven als herinnering.

Ook bespreken wij met u alles wat u wenst en regelen voor u alles met pastoor of moreel consulent, crematorium, drukker van uw keuze, gemeente, … 

Het is wel zo gemakkelijk als u alvast het huwelijksboekje en de identiteitskaart van de overledene meebrengt.

Een overlijden moet ook aangegeven worden bij de burgerlijke stand. Hier zorgt de begrafenisondernemer meestal voor. De aangifte dient te gebeuren bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is. Bij die aangifte moeten enkele documenten voorgelegd worden:

  • Het overlijdensattest
  • Een crematieattest van de arts als de overledene gecremeerd wordt
  • De identiteitskaart van de overledene
  • Het trouwboekje (voor gehuwden, weduwen en weduwnaars)
  • Het rijbewijs


Indien de overledene gepensioneerd was, zal het gemeentebestuur de pensioenkas verwittigen.

Bij aangifte van het overlijden gaat de ambtenaar na of er een wilsbeschikking werd opgemaakt. Ook een door de overledene zelf geschreven wilsbeschikking is geldig als ze met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend is.

Wanneer iemand sterft, moeten heel wat mensen en instanties officieel op de hoogte gebracht worden. Daarom vraagt u in het gemeentehuis best meteen voldoende uittreksels van de overlijdensaangifte.

1. Werkgever van de overledene
Om alle lonen of wedden, vergoedingen, premies enzovoort te kunnen uitbetalen, heeft de werkgever een uittreksel van de overlijdensakte nodig.
De overledene was:
• bediende: het vakantiegeld wordt rechtstreeks aan de erfgenamen uitbetaald aan de werkgever
• arbeid(st)er: uitkering van het vakantiegeld aanvragen bij het vakantiefonds waarbij de overledene was aangesloten
Belangrijk: (gepensioneerde) ambtenaren hebben recht op een begrafenisvergoeding van de overheid die hen tewerkstelde. Deze vergoeding vraagt u aan bij het tewerkstellende bestuur of bij de pensioendienst.

2. VDAB
Was de overledene werkzoekende, dan moet u de uitbetalingsinstelling verwittigen: de vakbond of de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Deze zal vervolgens de VDAB op de hoogte brengen.

3. Vakbond
Bij het overlijden van een lid voorzien de meeste vakbonden een tegemoetkoming. Ga zeker na of u hiervoor in aanmerking komt.

4. Fonds voor Beroepsziekten
Indien de overledene een toelage ontving van het Fonds voor Beroepsziekten, moet aan deze instantie een akte worden bezorgd waarin de doodsoorzaak wordt vermeld.

5. Dienst Pensioenen
Was de overledene gepensioneerd, dan hoeft u de dienst Pensioenen niet zelf te contacteren. Het gemeentebestuur doet dit voor u, na uw aangifte van het overlijden op de dienst Burgerlijke Stand. De gemeentelijke administratie zal u ook helpen met uw aanvraag van het overlevingspensioen. Belangrijk: u ontvangt niet meteen het overlevingspensioen. 

6. Zorgkas
Ontving de overledene uitkeringen van de zorgkas – wegens arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld – dan moet u de zorgkas op de hoogte brengen van het overlijden.

7. Boekhouder of accountant
Was de overledene een zelfstandige? Vraag dan aan de boekhouder om de nodige zakelijke stappen te zetten: handelsregister schrappen, stopzetting van werkzaamheden aangeven bij de BTW-administratie, belangrijkste schuldeisers en klanten verwittigen, ontbinding/verkoop van de vennootschap, eventueel statuten wijzigen enzovoort.

8. Notaris of testamentuitvoerder
Veel mensen denken dat een nalatenschap altijd door een notaris dient afgehandeld te worden. Dit is echter niet zo. De overledene kan ook een andere persoon als uitvoerder van zijn/haar testament hebben aangewezen. Om de nalatenschap te beschermen kan het nuttig zijn dat er bewarende maatregelen getroffen worden. Hiervoor is de notaris de aangewezen (tussen) persoon. Hij kan bijvoorbeeld de woonst van de overledene verzegelen, of de roerende en onroerende eigendommen inventariseren. De notaris zal ook nagaan of er een testament werd geregistreerd. Belangrijk: iedereen die beweert recht te hebben op (een deel van) de nalatenschap en diegene die bij de overledene inwoonde, kan om de verzegeling van de woning vragen bij de vrederechter.

9. Ziekenfonds
Verwittig het ziekenfonds zo snel mogelijk, zeker als de overledene een ziektevergoeding of invaliditeitsuitkering kreeg. Ga naar het loket met een uittreksel uit de overlijdensakte – gewone fotokopie mag ook – en de SIS-kaart van de overledene. Per post opsturen kan ook, met vermelding van naam, adres, rijksregisternummer en financieel rekeningnummer van de overledene.
Uw ziekenfonds zal alles regelen voor de nabestaanden:
• hun hoedanigheid als verzekerde aanpassen (weduwe/weduwnaar, wezen)
• recht op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen nagaan (hangt af van jaarlijkse bruto inkomen van de weduwe/weduwnaar)
• SIS-kaart(en) aanpassen en nieuwe kleefzegels bezorgen

10.Kinderbijslagfonds
Als één van de twee echtgenoten is overleden, moet de overlevende ouder het Kinderbijslagfonds verwittigen om verhoogde kinderbijslagen te kunnen bekomen.

11.Banken en financiële instellingen
U dient de banken en financiële instellingen zelf te informeren. Een uittreksel uit de overlijdensakte hebt u hier niet nodig, meestal volstaat een gewone verklaring. Vermeld zeker de oorzaak van het overlijden. Soms voorzien banken en financiële instellingen een extra vergoeding, bijvoorbeeld bij overlijden door ongeval. Zodra de bank op de hoogte is van het overlijden, blokkeert zij alle tegoeden op de zicht- en spaarrekeningen. Ook de rekeningen van de overlevende echtgeno(o)t(e) worden geblokkeerd, ongeacht het huwelijksstelsel. Spaarrekeningen van de minderjarige of meerderjarige kinderen worden niet geblokkeerd. De kluis op naam van de overledene (eventueel samen met partner of andere gebruikers) wordt verzegeld, en alle gegeven volmachten vervallen. De rekeningen en de inhoud van de kluis worden pas vrijgegeven wanneer de financiële instelling weet wie de erfgenamen zijn. Dit wordt vermeld in de akte van bekendheid of erfrechtverklaring. De erfrechtverklaring: De vroegere erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is afgeschaft. Dit betekent dat de stad hier niet meer bevoegd voor is. Volgens het Burgerlijk Wetboek kunt u zelf overgaan tot deblokkering van tegoeden en rekeningen van een overledene op vertoon van:
• een akte van bekendheid opgemaakt door de notaris
• een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het Registratiekantoor Dendermonde 1, Begijnhoflaan 49, 9200 Dendermonde algemeen nummer: 025777679
email: rzsj.registratie.dendermonde1@minfin.fed.be
In principe heeft u de vrije keuze, maar in volgende gevallen is de notaris verplicht een akte op te stellen en is het lokale registratiekantoor niet bevoegd:
• als er een testament is of een andere wilsbeschikking
• er een huwelijkscontract bestaat
• onbekwame erfopvolgers (minderjarigen, onbekwaamverklaarden)
Let op: notaris en het lokale registratiekantoor kunnen weigeren indien zij aan de hand van de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen.
Wie?
U kunt een attest van erfopvolging krijgen als u een wettelijke erfgenaam bent van de overledene.
Waar?
Afhankelijk van het bedrag van de erfenis en of er al dan niet een testament of huwelijkscontract bestaat, heeft u een attest van erfopvolging of een akte van bekendheid nodig. Ook wanneer er onbekwame erfopvolgers zijn, is een akte van de notaris nodig.
In deze tabel ziet u waar u terecht kunt:
Bestaat er een testament of huwelijkscontract of zijn er erfopvolgers Bedrag van de erfenis Welk attest? waar aanvragen?
NEE Lager dan 50 000 EUR attest van erfopvolging Registratiekantoor Dendermonde 1
NEE Hoger dan 50 000 EUR akte van bekendheid bij notaris
JA Ongeacht het bedrag akte van bekendheid bij notaris

12.Verzekeringsmaatschappijen
U verwittigt de verzekeringsmaatschappij van het overlijden van uw dierbare. Zolang het verzekerde risico blijft bestaan, zullen de maatschappijen de dekking laten doorlopen. Is het risico door overlijden weggevallen, dan schorsen zij de polis. Het gedeelte van de betaalde premies dat nog niet is opgebruikt, zal later worden toegevoegd aan de nalatenschap. Bij verzekeringen die rechtstreeks verband houden met het overlijden  (levensverzekering, schuldsaldoverzekering, …) zal de maatschappij de procedure van vergoeding van de begunstigde opstarten. Een uittreksel uit de
overlijdensakte is hier zeker nodig.

13.Huiseigenaar
Wanneer een huiseigenaar overlijdt, worden rechten en verplichtingen steeds overgedragen op de erfgenamen. Hetzelfde gebeurt wanneer huurder of verhuurder overlijden. Het huurcontract wordt wettelijk niet beëindigd wanneer huurder of verhuurder overlijden. Het overlijden van één van beide partijen is dus geen oorzaak van opzegging, zelfs niet indien een clausule in de huurovereenkomst vermeldt dat de huurovereenkomst automatisch wordt ontbonden in geval van overlijden. Enkel een rechter kan de ontbinding uitspreken. Let op: rechten en plichten worden steeds overgedragen op de erfgenamen, die een eventuele huurovereenkomst slechts kunnen beëindigen door de naleving van de gewone opzeggingsmodaliteiten.

14.Water-, gas-, electriciteitsmaatschappij
Check wie de leveranciers zijn van gas, water, electriciteit, telefoon, gsm, kabeltelevisie, internet, enzovoort. Breng de betrokken maatschappijen zo snel mogelijk op de hoogte.

15.Abonnementen
Stop desgewenst zo snel mogelijk alle leveringen van abonnementen. Verwittig de respectieve uitgeverijen van kranten, weekbladen of postorderbedrijven.

16.Verenigingen
Was de overledene lid van een vereniging? Stuur een uitnodiging voor de uitvaartplechtigheid.

17.Dienst voor het Wegverkeer
Had de overledene een voertuig? Laat de Dienst voor het Wegverkeer weten wat ermee zal gebeuren. De nummerplaat en het inschrijvingsbewijs moeten worden teruggestuurd of aangepast.

ONTZORG UW NABESTAANDEN

Regel uw eigen uitvaart

Wij bieden u ook de mogelijkheid uw uitvaart op voorhand te regelen. Hiervoor wordt een contract opgemaakt tussen u als cliënt en ons als onderneming waarin een gedetailleerde omschrijving van uw uitvaart komt.

U kunt zelf kiezen of u hier eveneens een voorafbetaling aan wenst te koppelen. Wij vragen u hierbij ook steeds een kosteloze laatste wilsbeschikking neer te leggen bij de burgerlijke stand van uw woonplaats.